به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی رأی خود را در مورد بازی تراکتور و پدیده اعلام کرد که به شرح زیر است:

« رأی کمیته انضباطی در خصوص گزارش ناظر بازی تیم‌های تراکتور تبریز و پدیده خراسان که در مورخ 1400/9/3 و از هفته ششم مسابقات لیگ برتر فصل جاری در ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی و به داوری آقای کمیل قاسمی برگزار شده است؛ پس از ابلاغ اخطاریه‌های ارسال دفاعیه برای متخلفین از سوی کمیته انضباطی برای هر دو باشگاه اقدام شد.

1- باشگاه پدیده تا لحظه انشای رأی، هیچ دفاعیه‌ای را برای این کمیته ارسال ننموده است، اما تیم تراکتور به محض دریافت ابلاغیه ارسال دفاعیه یکی از متخلفین که مربی این تیم می‌باشد، مبادرت به شکایت از باشگاه پدیده نمود. به همین منظور پرونده‌ای به شماره 1400/1079 تشکیل و پس از پرداخت هزینه دادرسی توسط باشگاه شاکی، اعضای کمیته طی اخطاریه‌ای از باشگاه تراکتـور خواستند چنانچه مدرکی یا مستندی داشته که خلاف گزارش ناظر بازی به این کمیته ارائه نماید، باشگاه تراکتور نیز با ارسال دفاعیه دو عدد DVD حاوی 5 فایل تصویری، درخواست مشاهده آنها و اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته شد. اعضای کمیته انضباطی پس از مشاهده فایل‌های ارسالی مستندی که خلاف گزارش ناظر بازی باشد، مشاهده ننمودند و لذا با توجه به ماده 96 مقررات انضباطی، اصل را بر صحت گزارش مقام رسمی اعم از داور و ناظر محترم آن می‌داند رأی خویش را با عنایت بـه نظر ناظر محترم بدین شرح اعلام می‌دارد:

الف ) باشگاه پدیده به دلیل سوء رفتار تیمی ناشی از اخذ 5 کارت زرد، وفق ماده 58 مقررات انضباطی و اعمال مـاده 92 همان مقررات به 200/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد. این بخش از رأی قابل اجرا و قطعی است.

ب ) آقای ابوذر صفرزاده بازیکن تیم پدیده را به دلیل بدرفتاری نسبت به بازیکن تیم مقابل وفق ماده 54 مقررات انضباطی و با اعمال مواد 93 و 94 به 100/000/000 ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از یک مسابقه رسمی در لیگ برتر محروم می‌نماید. این بخش از رأی نیز قابل اجرا و قطعی می‌باشد.

پ) آقای عبداله حسینی بازیکن تیم تراکتور به دلیل درگیری با بازیکن حریف و مضروب نمودن آقای ابوذر صفرزاده، وفق مواد 54 مقررات با رعایت مواد 93 و 94 به 300/000/000 ریال جریمه نقدی و سه جلسه محرومیت از مسابقات رسمی تیم تراکتور در لیگ برتر محکوم می‌نماید. این بخش از رأی قابل اجرا و در هر دو قسمت جریمه نقدی و محرومیت، ظرف 7 روز از تاریخ ابلاغ قابـل تجدیدنظرخواهی در کمیته محترم استیناف می‌باشد.

ت) آقای وحید فاضل علی‌آبادی مربی تیم تراکتور به دلیل بدرفتاری با مقام غیررسمی، وفق مواد 54 و 64 و با اعمال مواد 93 و 94 همان مقررات به 100/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید. این بخش از رأی قطعی و قابل اجرا می‌باشد.

ث) باشگاه تراکتور به جهت داشتن مسئولیت در قبال اعضای خود وفق مواد 50 و 117 مقررات انضباطی به 200/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد. این بخش از رأی قابل اجرا و قطعی است.

ج) باشگاه پدیده به جهت داشتن مسئولیت در قبال اعضای خود وفق مواد 50 و 117 مقررات انضباطی به 200/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.

این بخش از رأی هم قابل اجرا و قطعی است. ضمناً به دو باشگاه تذکر داده می‌شود چنانچه در مسابقات آتی، تخلفاتی از سوی مقام رسمی علیه آنها گزارش شـود با تنبیه‌های شدیدتری مواجه خواهند شد.